“Rót Cát Hợp Hôn” là nghi lễ gì?

“Rót Cát Hợp Hôn” là nghi lễ gì?

Ở Châu Á nói chung và nước ta nói riêng, nghi lễ “Rót Cát Hợp Hôn” này còn khá mới mẻ.