1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN: Đây là Trang web của tapchiphunuvn plc (“Tương lai”). Bạn sử dụng Trang web này và bất kỳ trang web nào khác do tapchiphunuvn và các công ty thuộc nhóm của nó điều hành (“Trang web tương lai”), cùng với tất cả các máy chủ được liên kết (“Máy chủ”) và tất cả các chức năng trên hoặc trong hoặc có sẵn từ Trang web này hoặc bất kỳ Trang web Tương lai khác hoặc các Máy chủ (bao gồm, nhưng không giới hạn tất cả các diễn đàn trò chuyện, bảng thông báo hoặc các hình thức liên lạc khác) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản và Điều kiện”) và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác có trên, trong hoặc có sẵn thông qua Trang web Tương lai. Báo cáo tài chính của Tương lai được lập cho mục đích và phù hợp với luật hiện hành của Việt Nam cũng như các yêu cầu của Cơ quan quản lý niêm yết của Việt Nam và phù hợp với GAAP của Việt Nam.
 2. NỘI DUNG:Bản quyền trong tài liệu có trên, trong hoặc có sẵn thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác ngoại trừ Nội dung (như được định nghĩa trong đoạn 3) nhưng bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, âm nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa khác , tin nhắn video hoặc các tài liệu khác và việc lựa chọn và sắp xếp chúng, và tất cả mã nguồn, phần mềm tổng hợp và tài liệu khác (“Material”) thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Tất cả các quyền được bảo lưu. Bạn không có bất kỳ quyền, lợi ích hoặc chức danh nào trong hoặc đối với Tài liệu trừ khi được chỉ định rõ ràng. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng (“Thương hiệu”) có trên hoặc trong Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong tương lai đã được đăng ký và thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho tapchiphunuvn hoặc các công ty thuộc nhóm của nó. Lưu như đã nêu rõ ràng, bạn không có bất kỳ quyền nào để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái sản xuất, xuất bản, trưng bày, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty thuộc nhóm có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. tái sản xuất, xuất bản, trưng bày, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty thuộc nhóm có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. tái sản xuất, xuất bản, trưng bày, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty thuộc nhóm có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty thuộc tập đoàn có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty thuộc tập đoàn có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. khai thác thương mại hoặc phổ biến Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty thuộc nhóm có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. khai thác thương mại hoặc phổ biến Thương hiệu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty thuộc nhóm có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. Bạn chỉ được phép in hoặc tải xuống các bản trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của mình với điều kiện là mỗi bản sao có thông báo rằng Tài liệu thuộc sở hữu hoặc được cấp phép cho các công ty trong tương lai hoặc nhóm của nó. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan. Không có Tài liệu nào có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Lưu như được nêu rõ ràng hoặc khi cần thiết để xem, in hoặc tải xuống các phần trích xuất của Tài liệu cho mục đích sử dụng cá nhân, không tài liệu nào có thể được sao chép, chỉnh sửa, thay đổi, tái tạo, xuất bản, hiển thị, phân phối, lưu trữ, truyền tải, khai thác thương mại hoặc phổ biến trong bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của tapchiphunuvn hoặc công ty tập đoàn có liên quan.
 3. CONTENT SUBMITTED TO THE WEBSITE:Thông tin, dữ liệu, văn bản, âm nhạc, phần mềm, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác có thể được đăng hoặc tải lên (công khai hoặc riêng tư) lên các khu vực được chỉ định của một số Trang web Tương lai. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, âm nhạc, phần mềm, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác được đăng hoặc tải lên bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào hoặc được truyền qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác bởi bất kỳ khách truy cập vào Trang web này được gọi là “Nội dung”. tapchiphunuvn không kiểm soát Nội dung và như vậy, không chịu trách nhiệm về Nội dung đó dưới bất kỳ hình thức nào. Đặc biệt, tapchiphunuvn không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung đó. Tương lai sẽ có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của mình để xóa, chỉnh sửa, khóa, di chuyển hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào mà không cần thông báo. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, tapchiphunuvn có quyền mà không cần thông báo ghi lại địa chỉ IP mà từ đó bất kỳ Nội dung nào được đăng hoặc tải lên hoặc được truyền qua bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào của Tương lai và khóa hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc là hoặc có thể không liên quan, lỗi thời, không phù hợp hoặc có thể bị phản đối theo bất kỳ cách nào hoặc theo bất kỳ cách nào mà tapchiphunuvn nhận được bất kỳ khiếu nại nào (cho dù hợp lệ, chính đáng hay không). Trang web hoặc Máy chủ trong tương lai (bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn đăng thông báo lên bảng thông báo hoặc diễn đàn trò chuyện, tải lên tệp, dữ liệu đầu vào hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức giao tiếp nào khác thông qua bất kỳ Trang web nào trong tương lai) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó. Bạn theo đây: (a) cấp cho tapchiphunuvn và các công ty thuộc tập đoàn của nó quyền không thể thu hồi, vĩnh viễn, miễn phí bản quyền để sử dụng, phân phối, sao chép, chỉnh sửa, điều chỉnh, cấp phép, phân phối, truyền tải, xuất bản, thực hiện công khai hoặc hiển thị bất kỳ Nội dung nào như vậy dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào ở bất kỳ đâu trong Thế giới; và (b) từ bỏ vô điều kiện và vô điều kiện bất kỳ quyền nhân thân hoặc các quyền tương tự mà bạn có trong bất kỳ Nội dung nào theo Đạo luật Bản quyền, Kiểu dáng và Bằng sáng chế năm 1988 (đã được sửa đổi, thay thế hoặc thay thế theo thời gian) (“Đạo luật”) hoặc luật pháp tương đương bất cứ nơi nào trên thế giới.
 4. CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ TẢI XUỐNG CỦA BÊN THỨ BA:Trang web này và các Trang web hoặc Máy chủ trong tương lai khác có thể giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ ba (“Sản phẩm và Dịch vụ”) hoặc chứa các liên kết đến các trang web do bên thứ ba điều hành (“Trang web của Bên thứ ba”). tapchiphunuvn không có bất kỳ ảnh hưởng hoặc kiểm soát nào đối với bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào như vậy hoặc bất kỳ Trang web nào của Bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, tapchiphunuvn không chịu trách nhiệm và không xác nhận bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào hoặc bất kỳ Trang web nào của Bên thứ ba, hoặc tính khả dụng hoặc nội dung của nó. tapchiphunuvn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thỏa thuận hoặc hiểu biết nào mà bạn ký kết với bên thứ ba thông qua Trang web của bên thứ ba và / hoặc liên quan đến bất kỳ Sản phẩm hoặc Dịch vụ nào. Mặc dù tapchiphunuvn nhằm mục đích cung cấp các bài xã luận không thiên vị, chúng tôi muốn tiết lộ rằng (i) chúng tôi thỉnh thoảng nhận được các sản phẩm miễn phí từ các nhà tiếp thị mà đôi khi chúng tôi đánh giá hoặc thảo luận trong các bài xã luận của mình, và (ii) chúng tôi có thể chạy quảng cáo trên các trang web của mình liên quan đến một số sản phẩm hoặc công ty bán chúng (và các sản phẩm khác được bán bởi các công ty đó) mà đôi khi chúng tôi nhận được tiền bồi thường và (iii) chúng tôi có thể bán các sản phẩm này trong cửa hàng của mình, và (iv) chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết đến các sản phẩm và hoặc dịch vụ mà đôi khi chúng tôi nhận được tiền bồi thường. Tương lai là người tham gia một số chương trình quảng cáo liên kết. Ví dụ: chúng tôi tham gia vào Chương trình liên kết Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm được phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với Amazon.com. và (iii) chúng tôi có thể bán các sản phẩm này trong các cửa hàng của mình và (iv) chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết đến các sản phẩm và hoặc dịch vụ mà đôi khi chúng tôi nhận được tiền bồi thường. Tương lai là người tham gia một số chương trình quảng cáo liên kết. Ví dụ: chúng tôi tham gia vào Chương trình liên kết Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm được phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với Amazon.com. và (iii) chúng tôi có thể bán các sản phẩm này trong các cửa hàng của mình và (iv) chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết đến các sản phẩm và hoặc dịch vụ mà đôi khi chúng tôi nhận được tiền bồi thường. Tương lai là người tham gia một số chương trình quảng cáo liên kết. Ví dụ: chúng tôi tham gia vào Chương trình liên kết Amazon Services LLC, một chương trình quảng cáo liên kết được thiết kế để cung cấp phương tiện cho các trang web kiếm được phí quảng cáo bằng cách quảng cáo và liên kết với Amazon.com.
  TẢI XUỐNG:  Bạn thừa nhận và đồng ý liên quan đến bất kỳ nội dung tải xuống nào được truy cập trên hoặc thông qua Trang web Tương lai (“Tải xuống”) mà (i) bạn có quyền cấp phép cho Nội dung tải xuống đó, bạn không sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong đó Tải xuống và việc bạn sử dụng Tải xuống đó có thể phải tuân theo thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành; (ii) bạn không được phép sửa đổi, sao chép, khai thác thương mại, bán lại hoặc sử dụng Tải xuống theo bất kỳ cách nào trái với luật hoặc quy định hiện hành. Chúng tôi chú ý đến phần 7 của Điều khoản và Điều kiện này, mà bạn nên đọc kỹ trước khi bắt đầu bất kỳ Tải xuống nào.
 5. KẾT CẤU THÀNH VIÊN:Bạn đồng ý rằng khi sử dụng Trang web hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong Tương lai, bạn sẽ không: (a) Tải lên, đăng hoặc truyền tải Nội dung vi phạm các quyền (bao gồm nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ) của bên thứ ba hoặc bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, tranh luận, bùng cháy, thù hận, xúc phạm (cho dù liên quan đến tình dục, chủng tộc, tôn giáo hoặc cách khác) quấy rối, nói xấu, thô tục, khiêu dâm, khiếm nhã, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc chứa bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào; (b) Thu thập Nội dung hoặc địa chỉ IP hoặc tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào có chứa vi rút phần mềm hoặc bất kỳ tệp hoặc chương trình nào khác có thể làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác hoặc bất kỳ mạng nào được kết nối với Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác hoặc máy tính của người khác hoặc có chứa bất kỳ ký tự chuỗi, kế hoạch bán kim tự tháp, thư hàng loạt, thư rác hoặc tương tự ; hoặc (c) Tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào bao gồm (không giới hạn) bất kỳ Nội dung nào có chứa bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào; hoặc (d) Hạn chế hoặc bằng bất kỳ cách nào ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong tương lai; (e) Tải lên, đăng hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào không cần thiết và / hoặc lặp đi lặp lại bao gồm bất kỳ Nội dung nào lặp lại những nội dung đã được bạn hoặc khách truy cập khác tải lên, đăng tải hoặc truyền tải trước đó, trừ khi thực sự cần thiết; hoặc (f) Tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào đến một phần của Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong tương lai không liên quan đến chủ đề hoặc Nội dung; hoặc (g) Tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào đến Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào trong Tương lai bằng địa chỉ email được cung cấp bởi dịch vụ tài khoản miễn phí như hotmail; hoặc (h) Đăng ký làm thành viên của Trang web này hoặc diễn đàn được cung cấp thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web nào trong Tương lai, hoặc để nhận bất kỳ bản tin hoặc dịch vụ nào khác dưới nhiều tên người dùng và / hoặc số tài khoản người dùng mà không có sự đồng ý của Trang web biên tập viên hoặc người điều hành diễn đàn; hoặc (i) Sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong tương lai theo cách không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này và / hoặc bất kỳ luật và quy định liên quan nào có hiệu lực vào từng thời điểm; hoặc (j) Vi phạm các điều khoản của việc đình chỉ hoặc cấm hoặc tìm kiếm quyền truy cập thay thế. Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì mật khẩu an toàn cho mục đích giành quyền truy cập vào các phần thành viên của Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong Tương lai. Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ và theo yêu cầu cho tapchiphunuvn và các công ty thuộc tập đoàn cũng như chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí nào mà họ phải chịu hoặc gánh chịu trực tiếp hoặc gián tiếp do việc bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này.
 6. TƯƠNG LAI KHOẢN RIÊNG CỦA ĐÀI Nếu bạn cung cấp thông tin cho tương lai trên hoặc thông qua trang web này hoặc bất kỳ trang web tương lai khác hoặc Server, trong tương lai sẽ sử dụng nó phù hợp với các điều khoản của nó chính sách p rivacy . Chính sách bảo mật đó là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này và bằng cách sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ trong tương lai nào khác, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc và chấp nhận các điều khoản của chính sách bảo mật đó.
 7. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI / TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝTrang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác và các cơ sở của chúng, Trang web của Bên thứ ba, liên kết đến Trang web của Bên thứ ba, và bất kỳ Tài liệu và Nội dung nào được cung cấp trên cơ sở ‘asis’ và ‘như có sẵn’ và việc sử dụng là rủi ro của riêng bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép: (a) Tương lai từ chối mọi trách nhiệm pháp lý, cho dù phát sinh trong hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất) hoặc liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ trong tương lai nào khác, Trang web của Bên thứ ba, liên kết đến Bên thứ ba Trang web, Tài liệu và Nội dung; và (b) tất cả các bảo đảm, điều khoản và điều kiện ngụ ý liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ trong tương lai nào khác, Trang web của Bên thứ ba, liên kết đến Trang web của Bên thứ ba, Tài liệu và Nội dung (cho dù được ngụ ý theo quy chế, luật thông thường hay cách khác), bao gồm ( không giới hạn) bất kỳ bảo hành, điều khoản hoặc điều kiện nào về độ chính xác, tính đầy đủ, chất lượng đạt yêu cầu, hiệu suất, khả năng bán được, sự phù hợp cho mục đích hoặc bất kỳ mục đích đặc biệt nào, không vi phạm và chức danh, như giữa tapchiphunuvn và bạn, theo đây bị loại trừ. tapchiphunuvn không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong Tương lai và / hoặc bất kỳ Trang web nào của Bên thứ ba sẽ liên tục, không bị gián đoạn, an toàn hoặc không có lỗi. Tương lai sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm, nhưng không giới hạn, sơ suất), theo luật hoặc theo cách khác, do hoặc liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác, bất kỳ Trang web nào của Bên thứ ba, liên kết đến Trang web thứ ba Trang web của Bên, Tài liệu, Nội dung, Tải xuống hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ trong Tương lai hoặc Trang web của Bên thứ ba nào khác, cho dù bởi Tương lai hoặc thay mặt cho nó, đối với bất kỳ: (a) thiệt hại kinh tế nào (bao gồm , không giới hạn, mất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hoặc tiết kiệm dự kiến); hoặc (b) mất thiện chí hoặc danh tiếng; hoặc (c) tổn thất đặc biệt hoặc gián tiếp hoặc do hậu quả. Nếu tapchiphunuvn chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bạn liên quan đến Trang web này, bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong Tương lai, bất kỳ Trang web của Bên thứ ba nào, liên kết đến Trang web của Bên thứ Ba, Tài liệu, Nội dung, Tải xuống hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ trong Tương lai hoặc Trang web của Bên thứ ba nào khác, trách nhiệm pháp lý đó (bất kỳ phát sinh nào) sẽ được giới hạn trong số tiền bạn trả trong tương lai để cấp cho bạn tư cách thành viên Trang web này hoặc bất kỳ trang web Tương lai khác. Không có điều khoản và điều kiện nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được hiểu là loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của tapchiphunuvn hoặc các công ty thuộc tập đoàn của nó đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của nó hoặc đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác mà luật pháp Anh không thể loại trừ. Trang web này được kiểm soát và vận hành bởi tapchiphunuvn plc từ các văn phòng của nó tại Việt Nam. Tương lai không tuyên bố rằng tài liệu có trên Trang web này là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người chọn truy cập Trang web này hoặc bất kỳ Trang web Tương lai nào từ các địa điểm khác làm như vậy theo sáng kiến ​​của riêng họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng,
  TẢI XUỐNG:Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, bạn đồng ý rõ ràng rằng tapchiphunuvn, các cán bộ, công ty con, nhân viên và / hoặc chi nhánh của nó sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với hiệu suất của bất kỳ sản phẩm phần mềm nào bạn mua và / hoặc tải xuống hoặc qua liên kết từ tapchiphunuvn Sites (“Tải xuống”). Bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng việc sử dụng bất kỳ Bản tải xuống nào là rủi ro duy nhất của bạn và toàn bộ rủi ro về chất lượng, hiệu suất, độ chính xác và nỗ lực đạt yêu cầu là do bạn. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Tải xuống được cung cấp “Nguyên trạng” và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào và tapchiphunuvn và các công ty thuộc nhóm của nó từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến Tải xuống, dù rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm ( không giới hạn) các bảo đảm ngụ ý và / hoặc các điều kiện về khả năng bán được, chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích cụ thể, độ chính xác, sự thích thú yên tĩnh và không vi phạm các quyền của bên thứ ba. Tương lai không đảm bảo chống lại sự can thiệp vào việc bạn thưởng thức Tải xuống, rằng các chức năng có trong Tải xuống sẽ liên tục, không bị gián đoạn, an toàn, không có vi rút hoặc không có lỗi, hoặc các lỗi trong Tải xuống sẽ được sửa chữa. Nếu Bản tải xuống bị lỗi, bạn phải chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc sửa chữa cần thiết.
 8. KHÔNG CÓ ĐỀ XUẤT HOẶC MỜI ĐẾN ĐẦU TƯ: Không có thông tin trên trang web này cấu thành hoặc được coi là tạo thành một lời mời hay khuyến nghị đầu tư hoặc kinh doanh cổ phiếu hoặc chứng khoán khác trong tương lai plc và các thông tin trong tài liệu này không cấu thành một lời đề nghị bán hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào như vậy. Nếu bạn đang xem xét một khoản đầu tư, bạn nên đưa ra đánh giá độc lập của riêng mình và thực hiện lời khuyên chuyên môn độc lập thích hợp.
 9. HẠN CHẾ TRUY CẬP: tapchiphunuvn có toàn quyền quyết định từ chối bạn truy cập vào Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong Tương lai, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, mà không cần thông báo và vì bất kỳ lý do nào bao gồm nhưng không giới hạn, nếu bạn không tuân thủ bất kỳ khoản 5 (Hành vi của Thành viên) hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản và Điều kiện này. Đặc biệt, tapchiphunuvn có thể từ chối bạn truy cập vào Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác của Tương lai nếu Tương lai thực hiện quyền khóa bất kỳ chủ đề thảo luận nào để ngăn chặn thảo luận thêm sau khi bạn gửi Nội dung liên quan đến chủ đề đó.
 10. CẠNH TRANH TRỰC TUYẾN: Nếu bạn tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào được thực hiện trên hoặc thông qua Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ Tương lai nào khác (“Cạnh tranh”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Quy tắc Cạnh tranh Trực tuyến và bất kỳ quy tắc nào khác được chỉ định bởi tapchiphunuvn from theo thời gian (“Quy tắc cạnh tranh”) và theo quyết định của Tương lai, quyết định cuối cùng trong tất cả các vấn đề liên quan đến Cuộc thi. tapchiphunuvn có quyền loại bất kỳ người tham gia nào và / hoặc người chiến thắng theo quyết định tuyệt đối của mình mà không cần thông báo theo Quy tắc cạnh tranh.
 11. CHUNG:Các Điều khoản và Điều kiện này (được sửa đổi theo thời gian) tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Tương lai liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Trang web hoặc Máy chủ nào khác trong Tương lai và thay thế mọi thỏa thuận, thỏa thuận, cam kết hoặc đề xuất trước đó, bằng văn bản hoặc bằng miệng giữa bạn và Tương lai liên quan đến những vấn đề đó. tapchiphunuvn bảo lưu quyền cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian. Nếu đúng như vậy, phiên bản cập nhật sẽ có hiệu lực ngay khi được tải lên Trang web này. Không có sự thay đổi nào khác đối với các Điều khoản và Điều kiện này sẽ có hiệu lực trừ khi bằng văn bản và được ký bởi một đại diện được ủy quyền thay mặt cho tapchiphunuvn. Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Anh và bạn đồng ý, vì lợi ích của tapchiphunuvn, để đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của Tòa án Anh. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này bị tòa án có thẩm quyền cho rằng không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì (các) điều khoản đó sẽ được hiểu, càng gần càng tốt, để phản ánh ý định của các bên và tất cả các các điều khoản sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Việc tapchiphunuvn’s không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được tapchiphunuvn thừa nhận và đồng ý bằng văn bản. Trừ khi được tuyên bố rõ ràng khác, không có điều gì trong Điều khoản và Điều kiện sẽ tạo ra bất kỳ quyền nào hoặc bất kỳ lợi ích nào khác cho dù theo Đạo luật Hợp đồng (Quyền của các bên thứ ba) năm 1999 hoặc có lợi cho bất kỳ người nào khác ngoài bạn, tapchiphunuvn và nhóm công ty của nó.