“Rót Cát Hợp Hôn” là nghi lễ gì?

Ở Châu Á nói chung và nước ta nói riêng, nghi lễ “Rót Cát Hợp Hôn” này còn khá mới mẻ.   Ở Châu Á nói chung và nước ta nói riêng, nghi lễ “Rót Cát Hợp Hôn” này còn khá mới mẻ. Theo phong tục Trung quốc, trong nghi thức lễ thành hôn truyền thống, người ta có thể cử hành lễ “Hợp Cẩn Giao Bôi”! Tuy nhiên ngày nay, ở nước ta, hầu như không có nơi nào còn dùng [...]